เบ็ญจาธิกุล ฐ. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 1, Nov. 2015, pp. 81-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159.