คลังกรณ์ จ. “เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 34-45, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192.