อินทรประไพ ส. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 68-81, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198.