ขันทะสิทธิ์ ธ., ดอกไธสง บ., and ไพรินทร์ บ. “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 130-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232.