สายสุวรรณ ส., ดอกไธสง บ., and ศรีเหรัญ บ. “ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 141-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237.