สงวนชม ย., อดิวัฒนสิทธิ จ., งามสนิท ส., and ศรีเหรัญ บ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 150-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241.