เรืองเวทยาวงศ์ ร. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 161-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245.