มุขรักษ์ ท. “กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 185-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254.