ฝ่ายเพีย ว. “การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 2, Nov. 2015, pp. 195-07, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256.