รื่นสุข ภ. “รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 1, Apr. 2016, pp. 197-09, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306.