ทัพซ้าย น. “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 1, Apr. 2016, pp. 210-2, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307.