ไทรชมภู ศ. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 9-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54587.