บุญโท ส. “การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 20-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54588.