จันทร์ควง พ. “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 116-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54594.