แก้วมณี พ. . ส. “การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 62-76, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54596.