ดีละม้าย ส. “ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 1, Apr. 2016, pp. 58-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54621.