ชมผา จ. “รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 162-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54724.