วงศ์ทวีรัตน์ ป. “นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 187-99, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728.