ธูปกระจ่าง ต. “ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 1, Apr. 2016, pp. 78-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812.