ดีละม้าย ศ. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 1, Apr. 2016, pp. 108-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815.