แสงอาวุธ พ. “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 266-82, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931.