หิรัญคำ ธ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 314-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939.