สุวรรณเนตร ส. “การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 2, July 2016, pp. 342-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943.