อ่อนปรีดา ร. “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 6, no. 1, Apr. 2016, pp. 135-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158.