ไกรนรา ฝ., P. Lertgrai, and K. S. Saijun. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, Aug. 2017, pp. 180-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/59396.