เศรษฐโชติสมบัติ ณ. “ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, July 2017, pp. 116-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461.