จันทวรรณ น. “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 7, no. 1, Apr. 2017, pp. 103-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497.