ณ นคร จ. “มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of Controlling Alcohol Advertisements in Accordance With the Alcohol Control Act B.E. 2551”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 7, no. 2, Apr. 2017, pp. 39-48, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802.