พลเสน ค. “การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, July 2017, pp. 170-5, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111.