ทองมา ธ. “การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, July 2017, pp. 128-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397.