ทวีวัฒน์ จ. “การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 7, no. 1, Apr. 2017, pp. 54-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456.