วงศ์ณาศรี ป. “รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz Ation With Dewathamma for Forest Conservation in”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 7, no. 1, Apr. 2017, pp. 44-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65457.