พุทธา ส. “การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 7, no. 1, Apr. 2017, pp. 74-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507.