บุญธรรม อ. “เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, Aug. 2017, pp. 220-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538.