เนียมคำ ส. “รำตรวจพลวิรุญจำบัง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, Aug. 2017, pp. 253-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637.