ภู่เพ็ชร์ ว. “เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, Aug. 2017, pp. 288-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744.