ป้อมสุวรรณ์ ป. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, Aug. 2017, pp. 338-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67523.