ผดุงสุทธิ์ ส. “ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, Aug. 2017, pp. 306-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532.