เทพผา ส. “แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, July 2017, pp. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69123.