สังขผล เ., ใจเย็น ส., and วิชัยดิษฐ พ. “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, Aug. 2017, pp. 55-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124.