สิทธิชัย ว. ร. ธ. “แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, Aug. 2017, pp. 204-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867.