ตันติวุุฒิไกร ส. “แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, Aug. 2017, pp. 134-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499.