ศรีเกรียงทอง ณ., จันทึก ธ., and ศิริวงศ์ พ. “การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, July 2017, pp. 84-105, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901.