เจนเขว้า เ., and วงษ์อินทร์ ท. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, July 2017, pp. 200-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920.