ไชยพันธ์พงษ์ ส., and เจนเขว้า เ. “การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 1, July 2017, pp. 191-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922.