เพชรสุทธิ อ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, Aug. 2017, pp. 66-80, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598.