ผลสะอาด ธ. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, Aug. 2017, pp. 44-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616.