จิตนุพงศ์ ว. “ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 8, no. 2, Sept. 2017, pp. 280-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959.