จันทร์แจ่มใส มณฑล, จักรกรณ์ ณรงค์ศักดิ์, คนทน ศศิธร, หรุ่นเกษม นิษฐา, and บิลไบ สุไม. “THE RESEARCH INTEGRATION PLAN FOR LOCAL DEVELOPMENT OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 9, no. 2 (September 13, 2018): 1–13. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138292.