เผ่าพันธ์ กุลิสรา, บุตรจันทร์ สุภกฤษ, ตั้งจิตรโสมนัส จิรวัฒน์, ปัดภัย กุสุมา, and จันดาเบ้า วัลภา. “DEVELOPMENT OF THE EXERCISE PROGRAM TO IMPROVE SELF-EFFICACY AND SELF-CONTROL OF THE ELDERLY. IN PAK KRET DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 10, no. 1 (May 22, 2019): 109–125. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138494.